Projects

Automatiserat ärendestöd med språkintelligens

Projektet bidrar med en generiskt uthållig utvecklingsansats och strategi för automatisering av ärendestödet framförallt i offentlig förvaltning. Behov som driver utvecklingen omfattar mer serviceinriktade, interaktiva och användarcentrerade självbetjäningstjänster som gör det enklare att komma i kontakt med myndigheter, ger kortare svarstider, effektiviserar användning av handläggarresurser, materiella resurser, energiförbrukning, samt minskar miljöpåverkan.

Projektet syftar till att introducera ökad intelligens inom ärendestöd genom bl.a. språktolkning av ärenden under hela ärendehanteringsprocessen, samt användarcentrerad tjänstedesign för smidigare interaktion med slutanvändaren (medborgaren). Utmaningen är att kunna arbeta in intelligensen i hela
ärendehanteringsprocessen, att kunna tolka ärendena och automatiskt skräddarsy
ärendehanteringsprocessen, samt förbereda lösningsutkast efter de behov som finns uttryckta i ärendet.

Finansiär: Vinnova
Projekttid: 2011-

Projektledare: Eriks Sneiders
Projektdeltagare: Tessy Cerratto-Pargman, Ola Knutsson

Increasing automation of request management f or public authorities by language technology

The project contributes to providing public authorities with a generic sustainable development approach and strategy for automation of repetitive interactions. The project responds to the need for more service-oriented, interactive and user-centered self-service systems that make it easier to contact public authorities, reduce customers waiting time, and relieve employees and handling officers from tedious and repetitive tasks. Automation of request management and certain manual tasks contribute to more efficient use of material resources, reduced energy consumption and environmental impact.

The project aims, on the one hand, at augmenting intelligence in the request management process by the systems interpretation of text documents. On the other hand, the project will focus on user centered design of self-service for smoother interaction between the end user (citizens) and public authorities. The challenge is to incorporate intelligence into the entire request management process, which would help to create a request, to interpret the document and tailor its processing route, to prepare a draft solution.

Funding: Vinnova
Project period 2011-

Project leader: Eriks Sneiders
Project participants: Tessy Cerratto-Pargman, Ola Knutsson

Leave a Reply